Round 2 Team Knockouts 30/09/21

Team Knockout Fixtures

First Round – Thursday 2nd September

 1. Underbank B                          V                      Hall Bower

2. Bye                                       V              Honley Soc

3. Foresters                                       V                      Honley Cons

4. Vic Park B                              V                      Bye

5. Cricketers                               V                      Bye

6. Shelley Sts                             V                      New Mill

7. Allied                                             V                      Underbank A

8. Netherton Cons                       V                      Bye

9. Golden Fleece                         V                      Bye

10. Bye                                      V                      Monkey Club

11. Grove                                  V                      Bye

12. Bye                                      V                      Beaumonts

13. Swan                                   V                      Vic Park A

14. Stumble                                       V                      Postcard

15. Waggon                               V                      Bye

16. Elephant                             V                      Bye

 Second Round – Thursday 30th September 2021

 1. Underbank B V Grove                5. Elephant V Cricketers

2. Postcard   V Shelley S & S           6. Netherton Con V Golden Fleece

3. Swan     V Waggon                            7. Honley Soc     V Vic Park B

4. Honley con V Monkey club             8. Allied     V Beaumonts

 

Third Round – Thursday 4th November 2021

 

1. 4           V      8                      3. 2           V      7

2. 1           V      5                      4. 3           V      6

 

Semi Final – Thursday 2nd December 2021

 

  1. 4          V      2                      2. 1           V      3

    Final To Be Arranged

Comments are closed.