Winter 18 / 19 Team Knockout Fixtures

Winter 2018/19

Team Knockout Fixtures

 

First Round – Thursday 6th December

 

1. Honley Cons                           V                      Underbank b

2. Bye                                       V                      White Hart

3. Golden Fleece                         V                      Hall Bower

4. Royal Oak A                           V                      New Mill A

5. New Mill B                              V                      Bye

6. Monkey Club                          V                      Victoria Park A

7. Beaumonts                             V                      Cricketers

8. Grove                                    V                      Bye

9. Bye                                       V                      Jackson Bridge

10. Underbank A                        V                      Stumble

11. Bye                                      V                      Netherton Cons

12. Honley Soc                           V                      Waggon

13. Elephant                              V                      Bye

14. Bye                                      V                      Vic Park B

15. Flying Ferret                         V                      Postcard

16. Shoulder                             V                      Bye

 

Second Round – Thursday 17th January 2019

 

1. 1           V      11                     5. 16         V      5

2. 14         V      6                      6. 8           V      9

3. 13         V      15                     7. 2           V      4

4. 3           V      10                     8. 7           V      12

 

Third Round – Thursday 7th March 2019

 

1. 4           V      8                      3. 2           V      7

2. 1           V      5                      4. 3           V      6

 

Semi Final – Thursday 28th March 2019

 

  1. 4          V      2                      2. 1           V      3

 

Final To Be Arranged

Comments are closed.